Pedagogisch plan

Bij Kinderdagpaleis Ukkepuk werken wij volgens ons pedagogisch beleidsplan. In ons beleidsplan is beschreven op welke manier wij werken aan de ontwikkelingsdoelen van jonge kinderen van 0-4 jaar. 

De wet kinderopvang heeft de volgende vier doelen benoemd tot pedagogische basisdoelen. Ieder kinderdagverblijf moet aandacht hebben voor deze doelen in zijn pedagogisch beleidsplan. 

 1. Waarborging van emotionele veiligheid
 2. Bevorderen van sociale competenties
 3. Bevorderen van persoonlijke competenties
 4. Overdracht van normen en waarden

In ons pedagogisch beleidsplan is beschreven hoe wij aan deze basisdoelen werken. 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen zichzelf te zijn en de kans krijgen zich op hun eigen manier te ontwikkelen. 
Omdat geen kind hetzelfde is, zijn wij aldoor op zoek naar dat wat ieder kind nodig heeft. Dit stelt ons in staat aan te sluiten bij de individuele behoeftes van ieder kind en zijn/haar ontwikkeling.

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan de dagelijkse invulling binnen Kinderdagpaleis Ukkepuk. 
Veiligheid, geborgenheid, ritme en regelmaat vormen hierbij belangrijke voorwaarden.
 

 1. Het kind voelt zich veilig en geborgen als het kan rekenen op onze zorg en aandacht. In ons kinderdagpaleis hanteren wij een afgestemd dagritme, waarin uw kind de juiste zorg krijgt.
 2. De groepen in ons Kinderdagpaleis zijn zo samengesteld dat er volle aandacht is voor de specifieke behoeftes die bij een bepaalde ontwikkelingsfase horen. Dit wordt geboden in een huiselijke sfeer waarin uw kind zich op zijn gemak zal voelen.
 3. In ons Kinderdagpaleis is er veel ruimte, zowel binnen als buiten. Kleurstelling en inrichting sluiten aan op de belevingswereld van de kinderen. De ruimtes zijn veilig en schoon. Kinderen kunnen zo vol overgave spelen en bewegen. Kinderdagpaleis Ukkepuk biedt een uitdagende omgeving die kinderen stimuleert en prikkelt. Kinderen worden op een veilige manier op weg geholpen de wereld te verkennen. Hierdoor leert uw kind zichzelf en zijn omgeving te vertrouwen.
 4. Spel is voor een kind een manier van ontdekken, ervaren en onderzoeken. Daarom neemt bij Kinderdagpaleis Ukkepuk spel een belangrijke plaats in. Al spelend ontwikkelt het kind zich en maakt contact met zijn omgeving. Het is belangrijk dat een kind zijn eigen spel ontwikkelt. Wij begeleiden het kind hierbij door hem aan te moedigen en te prikkelen. Wanneer het kind zelf speelt, neemt de leidster afstand of speelt zelf mee. Zo wordt het kind in staat gesteld zich op zijn eigen creatieve manier te ontwikkelen, te uiten en een rollenspel te ontwikkelen.
 5. Wij bieden activiteiten aan in de vorm van VVE startblokken, hierin staat het spelenderwijs kinderen (verder) helpen in de ontwikkeling centraal.
 6. Op ons Kinderdagpaleis worden de kinderen opgevangen door deskundige leidsters die vanuit pedagogische visie een relatie aangaan met alle kinderen. De leidster schept een warme en liefdevolle omgeving, waarin kinderen zich geborgen voelen. Vanuit oprechte betrokkenheid en met aandacht voor ieder kind geven zij op een professionele wijze vorm aan de opvang voor kinderen. Door de medewerkers van Kinderdagpaleis Ukkepuk wordt er geïnvesteerd in een goede relatie met de ouders. Over en weer informeren zij elkaar goed, waardoor ouders zich betrokken voelen bij de opvang.
 7. Kinderen krijgen bij ons complimenten, pedagogisch medewerkers straffen kinderen niet. Pedagogisch medewerkers stellen vragen aan kinderen en richten zich, hoe klein of groot ze ook zijn, tot de kinderen, zodat wij weten wat een kind wil, kan en bepaald gedrag uitoefent.
 8. Bij Kinderdagpaleis Ukkepuk zijn wij bewust met de gezondheid van kinderen bezig. Kinderen gaan bij Kinderdagpaleis Ukkepuk 2 keer per dag naar buiten. Kinderen krijgen de gehele dag gezond eten, waaronder elke dag vers fruit, een gezond tussendoortje en koude groenten. Wij beschikken tevens over een groot buitenspeelterrein en een bakfiets waarmee wij regelmatig uitstapjes mee maken.
 9. Bij Kinderdagpaleis Ukkepuk werken pedagogisch medewerkers met een activiteitenplanner, ingedeeld naar ontwikkelingsgebied en leeftijd. Met ons periodieke kind observatie kunnen pedagogisch medewerkers vaststellen of een kind de stimulering krijgt die bij het kind past.
 10. Kinderen hebben bij Kinderdagpaleis Ukkepuk het recht om met vallen en opstaan te leren, ze mogen struikelen of een verkeerde inschatting maken. Hoe sterieler hun leefomgeving hoe minder uitdaging en bekwaming. De pedagogisch medewerker heeft de taak alle kinderen hierin te begeleiden.

Bij Kinderdagpaleis Ukkepuk staat het kind dus altijd centraal. Veilige hechting staat voorop. Elk kind heeft zijn eigen persoonlijkheid en juist het persoonlijke maakt ieder kind uniek. Om deze eigenheid te kunnen behouden, is het voor het kind belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen. Wij vertrouwen erop dat wanneer het kind liefde, ruimte en structuur wordt gegeven, het zal opgroeien als een individu met zelfvertrouwen. Met liefde wordt de wil van de leidster, om er voor het kind te zijn bedoeld. Dus met een open, aandachtige en koesterende houding. De pedagogisch medewerker koestert, troost, voedt, stimuleert, begeleidt en verzorgt het kind, zij is een baken waarop het kind kan vertrouwen en terug kan vallen, onder alle omstandigheden. Ook ons beleid dat wij nooit straffen draagt hieraan bij. Straffen maakt de liefde voorwaardelijk en dat geeft geen veilige basis. Veilige hechting is niet het enige dat telt in de groei van kinderen, ook al is het de basis van waaruit een optimale ontwikkeling de beste kansen krijgt. Een optimale ontwikkeling bereik je echter niet door koestering alleen. Het kind moet tevens de kans krijgen zijn basisvermogens te ontwikkelen en zich verder te bekwamen. Te weinig stimulering leidt net als onveilige hechting tot grote stress en benadeelt niet alleen de groei maar maakt ook ongelukkig. Koesteren en stimuleren zijn allerminst strijdig met elkaar, zitten elkaar niet in de weg. We hoeven niet te kiezen tussen troosten en warmte geven of uitdaging bieden, maar er voor zorgen dat het kind zich veilig en geborgen voelt zodat het op onderzoek uit durft te gaan, niet bang is om dingen uit te proberen. Hoe meer uw kind leert en ontdekt, hoe prettiger uw kind zich voelt en hoe meer het op zichzelf en zijn omgeving durft te vertrouwen.

De volledige versie van het pedagogisch beleidsplan is in te lezen op ons Kinderdagpaleis.