Klachtenreglement

Kinderdagpaleis Ukkepuk hecht grote waarde aan de waardering van ouders over de geleverde diensten en wil optimaal inspelen op eventuele gestelde wensen en eisen. Mocht het zijn dat u ontevreden bent, heeft u bij Kinderdagpaleis Ukkepuk altijd de mogelijkheid om dit bespreekbaar te maken. Veel ouders vinden het lastig om hun zorgen of ontevredenheid te bespreken met de pedagogisch medewerkers of met een van de leidinggevende. Ouders zijn vaak bang dat het bespreken van ontevredenheid of kritiek gevolgen zal hebben voor de opvang van hun kind. Dat vindt Kinderdagpaleis Ukkepuk erg jammer. U als ouders mag beseffen dat het geven van kritiek, feedback of het bespreekbaar maken van zorgen juist positieve gevolgen kan hebben voor uw opvang. Pas als de pedagogisch medewerkers weten wat er bij u als ouder speelt of dat u als ouder iets vervelend vindt, kunnen wij de situatie verbeteren. Bij Kinderdagpaleis Ukkepuk gaan wij ervan uit dat alles bespreekbaar is.

Is er iets waar u ontevreden over bent, geef dit de volgende dag aan bij de pedagogisch medewerkster van de groep of bij een van de leidinggevende. Betreft het een zorg of opbouwende kritiek wat mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan kunt u eventueel ook de oudercommissie van Kinderdagpaleis Ukkepuk op de hoogte stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan dit verder niet behandelen, deze commissie heeft alleen adviesrecht over een aantal onderwerpen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid van de organisatie.

Specifieke wensen kunnen tijdens een intakegesprek of verder tijdens de loopduur van de opvang kenbaar worden gemaakt. Daarnaast wordt structureel onderzoek gedaan naar wensen en eisen van u als ouder, alsmede de tevredenheid. Dit wordt één keer per twee jaar door middel van een vragenlijst gemeten.

Mocht uw zorg, opbouwende kritiek of klacht binnen de opvang niet binnen 6 weken opgepakt worden of niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld, of vindt u dat u niet serieus opgenomen wordt, dan kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. Kinderdagpaleis Ukkepuk is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen waar u beroep op mag doen en uw klacht eventueel kan melden. Uiteraard gaat Kinderdagpaleis Ukkepuk er vanuit dat deze zorg, opbouwende kritiek of klacht binnen de organisatie opgelost kan worden en een externe commissie hierbij niet noodzakelijk is.