Oudercommissie

Doel van de oudercommissie
Het doel van de oudercommissie is om de belangen van kinderen en ouders van Kinderdagpaleis Ukkepuk zo goed mogelijk te laten behartigen en de ouders te laten vertegenwoordigen.
De communicatie te bevorderen tussen ouders, medewerkers en management.
Kritische factoren zijn belangenbehartiging, advies en instemmingsrecht en het bevorderen van de communicatie.

Medezeggenschap
Kinderdagpaleis Ukkepuk hanteert een medezeggenschapsregeling voor ouders via de oudercommissie. Voor de oudercommissie is een reglement opgesteld, waarin de rechten en de medezeggenschap is geregeld.

Taak en rolopvatting oudercommissie
Binnen Kinderdagpaleis Ukkepuk heeft de oudercommissie een adviserende en ondersteunende rol. Zij brengen advies uit over het beleid en behartigen de belangen van de individuele ouder binnen Ukkepuk.
In de oudercommissie nemen ouders zitting die ook gebruik maken van de dienstverlening van Ukkepuk. De directie is niet aanwezig bij de vergaderingen van de oudercommissie, dit is alleen mogelijk op aanvraag van de ouders. Ouders kunnen zich bij de leiding van Kinderdagpaleis Ukkepuk aanmelden voor de oudercommissie, waarna het zal worden voorgelegd aan de oudercommissie. De oudercommissie zal de desbetreffende ouder uitnodigen om een oudercommissievergadering bij te wonen. Het (her)kiezen van de leden wordt uitgevoerd in overeenstemming met het reglement van de oudercommissie.

Oudercommissieoverleg
De oudercommissie komt een keer per kwartaal bijeen. De voorzitter van de oudercommissie zorgt voor de agenda en eventuele bijlagen. Vervolgens zorgt de voorzitter dat deze wordt verspreid onder de leden van de oudercommissie. Vaste agendapunten die terugkomen in de vergadering zijn:

Oudercommissie algemeen
Medewerkers en stagiares
Pedagogisch beleid
Veiligheid
Bedrijfsmiddelen
Evenementen
Nieuwsbrief onderwerpen
Rondvraag
Vergaderschema

Overige agendapunten kunnen worden ingebracht bij de voorzitter van de oudercommissie, met inachtneming van afgesproken aanlevertijden. De oudercommissievergadering wordt geleidt door de voorzitter van de oudercommissie.

Notulen
De notulen van de oudercommissievergadering worden roulerend gemaakt door de leden van de oudercommissie. De notulen worden binnen twee weken na de laatste vergadering uitgewerkt en door de directie verspreid onder de leden van de oudercommissie.
Er wordt een exemplaar van de notulen centraal gearchiveerd op het kantoor van de directie in de map ‘notulen’. Afspraken en acties worden opgenomen in de notulen, de afhandeling hiervan en het toezien op het nakomen van eventuele afspraken wordt geëvalueerd in de eerst volgende vergadering die staat gepland.

Informeren ouders
Individuele ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en de overlegmomenten van de oudercommissie door middel van de nieuwsbrief die ongeveer één keer per kwartaal uitgebracht wordt door de oudercommissie.

De oudercommissie zoekt nieuwe leden. Wilt u hier aan deelnemen, kunt u met vragen of aanmeldingen terecht bij de directie.

 

Mocht u als ouder een (vergader)punt aan willen dragen aan de oudercommissie, kunt u altijd uw idee in onze ideeenbus kwijt of een mail sturen naar: oudercommissievanukkepuk@gmail.com