Gezondheid en veiligheid

Kinderdagpaleis Ukkepuk biedt een veilige en gezonde omgeving voor alle kinderen. Gezondheid vormt een belangrijk uitgangspunt voor ons als professionele kinderopvang.

Wij besteden veel aandacht aan de omgeving waar de kinderen worden opgevangen.
Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder kinderdagverblijf verplicht een risico inventarisatie veiligheid bij te houden. Kinderdagpaleis Ukkepuk heeft een inventarisatiemodel die per ruimte de gevaren en de mogelijke gevaren van nalatigheid benoemt. 
Puntsgewijs wordt hier ingegaan op de kans dat een bepaald ongeval zich voor zou kunnen doen, de gevolgen die het ongeval met zich mee zou kunnen brengen, de maatregelen die genomen moeten worden ter voorkoming van het ongeval en wie verantwoordelijk is om het ongeval te voorkomen.
Deze inventarisatie wordt jaarlijks afgenomen, indien nodig worden alle maatregelen genomen om de veiligheid nog meer te verbeteren.
U kunt de risico inventarisatie inzien op ons Kinderdagpaleis.